Fendt 716 rozmeta hnojiva
Poznámka:Fendt 716+Rozmetadlo na umělá hnojiva Amazone ZG-B 5500.
Místo:Morkovice